U cilju poboljšanja života ljudi u trećem dobu Centar za socijalni rad u Vrnjačkoj Banji čini značajan napor.Prema popisu iz 2002 godine u Vrnjačkoj Banji 6710-oro je starijih od 60 godina što prelazi cifru od 25 odsto ukupnog broja stanovnika.

U Vrnjačkoj Banji se poslednjih godina nastanio veći broj starijih ljudi a ono što im Centar za socijalni rad pruža regulisano je Zakonom o Socijalnoj zaštiti a neka od prava su preneta na lokalni nivo kao što su pravo na pomoć u kući kao I Klub starih.

Ove aktivnosti realizue Centar I regulisane su Odlukom o socijalnoj zaštiti opštine vrnjačka Banja.

Pomoć u kući počela je sa radom 2007 godine, uposlene su 3 gerontodomaćice koje korisnicima pomoći pružaju servisne usluge u domaćinstvima.

U proseku jedna gerontodomaćica ima 7 korisnika, usluge pruža radnim danima a korisnici imaju mesečno od 8 do 33 sata u zavisnosti od njihovih potreba.

Jedan od većih problema Centra jeste ta što ovom odlukom I projektom pomoć u kući nisu obuhvaćena stara lica na seoskom području opštine a jedino što je njima omogućeno jeste pružanje servisnih usluga kroz realizaciju nekih projektnih aktivnosti u okviru javnih radova što je finansiralo Ministarstvo Ekonomije I regionalnog razvoja a sprovedeno je u zajednici sa NSZ.

Taj projekat obuhvatio je oko 100 domaćinstava , što je značajan broj.

Pri Centru za socijalni rad već 9 godina postoji I radi Klub za stare čiji se korisnici okupljaju dva puta nedeljno.