Novi zakon o Socijalnoj zaštiti uveo je brojne novine a pre svega,naime u okviru prava na uvećan dodatak za pomoć i negu drugog lica, predviđeno je i pravo na posebnu novčanu nadoknadu. Ovo pravo mogu da ostvare roditelji koji neposredno brinu o svom detetu najmanje 15 godina a dete je ostvarilo pravo na uvećan dodatak pomoć i negu drugog lica.

Roditelju se ovo pravo priznaje kada ispuni opšti starosni uslov za priznavanje prava na penziju po propisima penzijskog i invalidskog osiguranja.

Što se tiče opšteg uslova u 2011 godini za žene je 60 a za muškarce 65 godina.

Pravo se ostvaruje u vidu doživotnog mesečnog primanja u visini najniže penzije osiguranja zaposlenih i taj iznos je u oktobru mesecu iznosio 12.220 dinara.