Vrnjacka Banja – Cilj kursa je obuka polaznika za primenu HACCP principa prema smernicama Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969, Rev. 4 (2003). Polaznici kursa će steći celovita teorijska i praktična znanja potrebna za uspešnu implementaciju HACCP sistema. Po položen-om kursu kandidati imaju mogućnost obavljanja konsultantskih poslova implementacije HACCP sistema u firme i održavanja HACCP sistema u svojim firmama.

Obuka se sprovodi kombinacijom nastavnog i grupnog rada uz aktivno vežbanje na konkretnim primerima iz prakse. Po završetku svake vežbe vrši se prezentacija rada po grupama.
.
Prijavljivanje

Možete se prijaviti na brojeve telefona:
+381 21 / 485-3701
+381 63 / 839-84-39
ili slanjem potrebnih podataka na e-mail: predragdupalo@gmail.com
.
Potrebni podaci za prijavu

Kako bi se omogućio kvalitetan rad, kurs može pohađati maksimalno 25 polaznika.
Potrebni podaci za prijavu na kurs su: Ime i prezime, JMBG, Adresa, e-mail, Mob. telefon, Zvanje (npr. dipl.ing.tehnologije), Uža delatnost (npr. prerada voća i povrća)
Ako se plaća preko firme potrebno je poslati i: Firma, PIB, Adresa, Faks

Poželjno je da polaznici kursa imaju predznanje u oblasti proizvodnje ili rukovanja hranom.

.
Mesto i vreme održavanja

SB “MERKUR”, Vrnjačka Banja, Bulevar Srpskih ratnika 18
22-23. (subota i nedelja) oktobar 2011. Oba dana kurs traje od 09.00 do 18.00h.
.
Zakonske odredbe

Ove godine stupio je na snagu Zakon o bezbednosti hrane (Sl. glasnik RS 41/2009). Ovaj zakon uređuje opšte uslove za bezbednost hrane i hrane za životinje, obaveze i odgovornost subjekata u poslovanju hranom (i hranom za životinje), sistem brzog obaveštavanja i uzbunjivanja, hitne mere i upravljanje kriznim situacijama, higijena i kvalitet hrane (i hrane za životinje).

Prema članu 31. ovog zakona subjekti u poslovanju hranom i hranom za životinje u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa hrane i hrane za životinje kojim upravljaju, dužni su da obezbede da hrana ili hrana za životinje ispunjava uslove propisane ovim zakonom i drugim posebnim propisima, kao i da dokažu ispunjenost tih uslova.

Prema članu 4. ovoga zakona nadležnost nad kontrolom u oblasti bezbednosti hrane imaju veterinarska, fitosanitarna, poljoprivredna i sanitarna inspekcija.

Obaveze subjekata u oblasti higijene hrane (i hrane za životinje) definisane su članom 47:

Subjekti u poslovanju hranom dužni su da uspostave sistem za osiguranje bezbednosti hrane u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa hrane, osim na nivou primarne proizvodnje, u svakom objektu pod njihovom kontrolom, u skladu sa principima dobre proizvođačke i higijenske prakse i analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP).

Subjekt u poslovanju hranom dužan je da ima u stalnom radnom odnosu odgovorno lice odgovarajuće stručne spreme za sprovođenje dobre proizvođačke i higijenske prakse i primenu HACCP.“
.
Program kursa
1. dan
09.00-09.15 Upoznavanje i dobrodošlica
09.15-09.30 Predavanje – Istorijat nastanka koncepta HACCP, cilj i svrha HACCP
09.30- 10.00 Predavanje – Termini i njihove definicije
10.00-10.45 Predavanje – HACCP principi
10.45-11.00 Vežba 1 – Formiranje timova za grupne vežbe, Definisanje područja primene HACCP
11.00-11.30 Pauza
11.30- 12.00 Vežba 2 – Opis sirovine i proizvoda
12.00-13.45 Prezentacija vežbe po grupama
13.45- 14.00 Pauza
14.00-14.45 Vežba 3 – Izrada Dijagrama toka
14.45- 15.30 Prezentacija vežbe po grupama
15.30- 16.00 Pauza
16.00-16.45 Vežba 4 – Analiza opasnosti, Identifikacija i vrednovanje opasnosti
16.45-17.30 Prezentacija vežbe po grupama
17.30-18.00 Ponavljanje vežbi
18.00 Završetak prvog dana
2. Dan
09.00-09.30 Predavanje – Zakoni i propisi u oblasti bezbednosti hrane
09.30-10.00 Predavanje – Preduslovni programi (Osnovi higijene životnih namirnica)
10.00-10.30 Predavanje – Kako uspostaviti HACCP sistem – Dokumentacija
10.30-11.00 Predavanje – Verifikacija HACCP
11.00-11.30 Pauza
11.30-12.15 Vežba 5 – Identifikacija kritičnih kontrolnih tačaka (CCP)
12.15-13.15 Prezentacija vežbe po grupama (Identifikacija CCP)
13.15-13.30 Pauza
13.30-14.15 Vežba 6 – Definisanje HACCP plana
14.15-15.30 Prezentacija vežbe po grupama (HACCP plan)
15.30-16.00 Pauza
16.00-17.00 Ponavljanje vežbi
17.00-18.00 Ispit

Polaznici koji uspešno polože završni ispit dobijaju sertifikat Tehnološkog fakulteta da su osposobljeni za implementaciju HACCP sistema sa zvanjem „HACCP sistem administrator“.
.
Predavači

Priznati stručnjaci u oblasti konsaltinga, edukacije i ocenjivanja usaglašenosti sistema menadžmenta kvalitetom, zaštite životne sredine i bezbednosti hrane, sa radnim iskustvom u najvećim svetskim kompanijama za ocenjivanje usaglašenosti: TǗV Rheinland InterCert, Loyd’s Register i SGS.

Iskustvo u obukama stečeno je na preko 20 kurseva u oblasti bezbednosti hrane, a u karijeri su ocenili preko 1.000 firmi u Srbiji, BiH i Crnoj Gori.

Predavač konsultant i koordinator kursa je Zdravko Šumić (biografija), istraživač saradnik na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu. Zdravko Šumić ima preko 3 godine iskustva u konsultantskom radu i preko 20 ocenjenih konsultantskih HACCP projekata. HACCP obuku zaposlenih radio je u 27 firmi.
.
Cena kursa

Cena kursa je 21.000 dinara. U cenu je uračunat PDV. Kotizaciju možete uplatiti kao fizičko ili pravno lice. Po primljenoj uplati e-mail-om se šalje literatura za polaganje ispita.

Ukoliko plaćate kao fizičko lice sredstva treba uplatiti na tekući račun fakulteta sa sledećim podacima:
Svrha uplate: Kotizacija za kurs HACCP sistem administrator
Primalac: Tehnološki fakultet u Novom Sadu
Žiro račun: 840-1647666-56 (poziv na broj nije potreban)
Priznanicu treba pokazati na početku kursa kao dokaz o uplati.

Ukoliko želite platiti preko firme biće Vam poslat predračun.

U cenu kursa su uračunati:

* Ekspertska predavanja ocenjivača i konsultanata HACCP sistema.
* Materijal za obuku (dobija se na početku kursa).
* Priručnik za HACCP kurs (šalje se mejlom odmah po primljenoj uplati).
* SERTIFIKAT Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu o završenom HACCP kursu za polaznike koji polože završni ispit. Za polaznike koji ne polože test biće organizovano polaganje u narednom terminu kursa, besplatno.

.
Članstvo u zatvorenom forumu Standardi

Polaganjem ispita i dobijanjem sertifikata polaznik postaje član zatvorenog foruma Standardi u tehnologiji hrane. Članovi ovoga foruma su stručnjaci za standarde u prehrambenoj industriji iz skoro svih država bivše Jugosalvije. Cilj foruma je da okupi i drži u kontaktu stručanjake za standarde i bezbednost hrane u prehrambenoj industriji. Diskusiju na forumu mogu vidjeti samo članovi foruma.